Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto sąrašas

Ilgalaikio turto sąrašas

Ilgalaikio turto Inventorizacijos aprašas

Ilgalaikio turto Inventorizacijos aprašas

Ilgalaikio turto operacijos

Ilgalaikio turto operacijos

Ilgalaikio turto Nusidėvėjimo planas

Ilgalaikio turto Nusidėvėjimo planas

Ilgalaikio turto valdymas ir apskaita

Video Pradėti... Vartotojo vadovas

Šis modulis skirtas vesti ilgalaikio turto apskaitai. Vartotojas, dirbdamas su juo, gaus buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus duomenis, informaciją ilgalaikio turto analizei bei užtikrins turto saugumo kontrolę. Esminis skirtumas tarp ilgalaikio (IT) ir trumpalaikio turto apskaitos: ilgalaikio turto vienetas apskaitomas kiekvienas atskirai, o trumpalaikiam turtui dažniausiai vedama kiekinė apskaita. IT apskaitomas tik sumiškai, sandėlyje IT nėra matomas.
Įmonės veikloje naudojamas ilgalaikis turtas - tai turtas, kuris yra brangesnis, nei nustatyta riba (pvz. 500 eur) arba vertingas kitais požiūriais. Pvz. IT yra: administracinis pastatas, sandėliai, automobiliai, įrengimai, baldai ir t.t.
Verslo pradininkams Ilgalaikio turto apskaitos principus rekomenduoja Versli Lietuva.
IT būna naudojamas ilgiau nei 1 metus, todėl spausdintuvas, kuris yra palyginti nebrangus, gali būti apskaitomas kaip IT.
IT skirstomas į grupes. Kiekvienai iš turto grupių yra nustatomos atskiros apskaitos taisyklės. Pvz. žemei neskaičiuojamas nusidėvėjimas, automobiliams nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal nuvažiuotą kilometražą, stalo nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį vienodas ir t.t.

- Ilgalaikio turto kortelių sąrašas.
- Įvedimo į eksploataciją, priėmimo/perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas.
- Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį.
- Nurodomo laikotarpio ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas.
- Automatinis ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumų korespondavimas į didžiosios knygos buhalterines sąskaitas.
- Spausdinti korteles, įvedimo į eksploataciją, nurašymo, perdavimo aktus.
- Formuoti ir spausdini ilgalaikio turto žiniaraščius, inventorizacijos aprašus

- Ilgalaikio turto operacijos:

- Ilgalaikio turto įsigijimas – paprastai sakant, tai operacija, kai atsargos tampa turtu.
- Ilgalaikio turto įsigijimo koregavimas - kai yra keičiama IT įsigijimo vertė. Pvz. į automobilį įdėta signalizacija.
- Ilgalaikio turto vertės didinimas - ši operacija dažniausiai yra atliekama jau IT naudojimo metu, kai atliekami vertės padidinimo darbai. Pvz. įvyko kapitalinis pastato remontas.
- Ilgalaikio turto vertės mažinimas - Pvz. dalis pastato buvo nugriauta ar stalo paviršius suraižytas – daiktas liko tas pats, tačiau jo vertė sumažėjo.
- Ilgalaikio turto perkainojimas - tai IT įvertinimas rinkos verte. Pvz. yra pastatas, kuris stovi miesto centre. Laikui bėgant, jo rinkos vertė išaugo arba atvirkščiai. Perkainojimas gali būti teigiamas ir neigiamas (didinama vertė arba mažinama vertė). Tai tokia pati operacija, kaip vertės mažinimas ar didinimas, skiriasi tik tai, kad perkainojimas turi būti užregistruotas atskiroje balansinėje sąskaitoje ir jo nusidėvėjimas taip pat registruojama į kitas balansines sąskaitas.
- Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimas - kadangi IT yra naudojamas ilgai, jo vertė pamažu mažėja. Vertės mažėjimas yra aprašytas taisyklėmis ir vadinamas nusidėvėjimu. Nusidėvėjimas paprastai skaičiuojamas kiekvieną mėnesį, vienam, grupei, ar visam IT, DK saugomas atskira suma.
- Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas - naudojama, kai reikia pakoreguoti nusidėvėjimo sumą. Pvz. turto skaidymo atveju.
- Ilgalaikio turto skaidymas - Pvz.  jei IT vienetas buvo baldų komplektas ir viena kėdė iš to komplekto yra parduodama. Tada atliekamas IT skaidymas – atskeliama dalis įsigijimo sumos ir dalis nusidėvėjimo. Kartais reikia apjungti 2 ilgalaikius turtus, tada vienas turtas nurašomas, jo įsigijimo vertė, sukauptas nusidėvėjimas ir perkainojimas perkeliamas kitam IT.
- Ilgalaikio turto grupės keitimas - kai reikia keisti IT apskaitos taisykles – iš vienos balansinių sąskaitų grupės duomenys perkeliami į kitą. Tai daroma kai pvz. IT yra išnuomojamas, jo nusidėvėjimo sąnaudos turi būti kontuojamos į kitą balansinę sąskaitą.
- Ilgalaikio turto pardavimas - IT gali būti parduodamas. Tada suskaičiuojama IT likutinė vertė (visi įsigijimai + vertės didinimai – vertės mažinimai – nusidėvėjimas) ir tokia suma užpajamuojama atsarga, kuri vėliau bus parduodama bendra tvarka.
- Ilgalaikio turto nurašymas - kai nusprendžiama, kad IT toliau nebenaudotinas, jis nurašomas. IT nurašymo metu gali būti užpajamuojamos atliekos, pvz. metalo laužas. IT jau gali būti nusidėvėjęs, jo likutinė vertė yra 0, bet metalo laužas turi kažkokią vertę. Spausdinamas nurašymo aktas.
- Ilgalaikio turto remontas - jei daromas didesnis remontas, tada atliekama operacija IT vertės didinimas. Jei daromas nedidelis remontas ir nurašomas į sąnaudas, tada tik saugoma informacija apie tai, kas buvo padaryta. Analogiškai galima saugoti informaciją apie eksploatacines išlaidas.
- Ilgalaikio turto perdavimas - ilgalaikis turtas, taip pat kaip atsargos, gali būti perduodamas. Perdavimas vykdomas tarp vietų, materialiai atsakingų asmenų, padalinių.
- Eksploatacijos stabdymas  - ilgalaikio turto naudojimo įmonės veikloje stabdymas. Eksploatacija stabdoma automatiškai turtui nusidėvėjus, arba rankiniu būdu pagal įmonės poreikius.
- Ilgalaikio turto perkainojimo nusidėvėjimas – perkainojus ilgalaikio turto vienetą perskaičiuojamas ir jo nusidėvėjimas t.y nusidėvėjimas toliau skaičiuojamas pasikeitusiai turto vertei.
- Likusios nusidėvėjimo trukmės keitimas – operacija naudojama tuomet, kai pasikeitus ilgalaikio turto vertei pasikeičia ir jo tarnavimo trukmė. Pakeitus trukmę, perskaičiuojamas ir nusidėvėjimas sekančiam periodui.
- Ilgalaikio turto dalies nurašymas – operacija, kuomet nurašoma dalis ilgalaikio turto.
- Ilgalaikio turto likvidacinės vertės keitimas – operacija naudojama tuomet, kai keičiama pradinė nurodyta likvidacinė vertė. Pakeitus likvidacinę vertė, automatiškai perskaičiuojamas nusidėvėjimo planas likusiam laikotarpiui.