Vikarina Buhalterinė Programa

Vikarina Buhalterinė Programa apima tris sritis:

  • Daro laiko apskaitą.
  • Darbo užmokesčio apskaitą.
  • Personalo apskaitą.

Darbo laiko apskaita skirta:

Vikarina Programa Darbo Laiko Apskaitaformuoti darbo grafikų maketus, laisvai pasirenkant darbo, išeigines ir šventines dienas ar darbo pamainos, pertraukos, įvairių darbo sąlygų laiką ir trukmę;
vesti pirminę informaciją apie susirgimus, eilines, neapmokamas ar kitokias atostogas, darbą komandiruotėse ir pagal šią informaciją koreguoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
apdoroti informaciją vienoje duomenų bazėje terminalinio ryšio pagalba arba vesti informaciją nutolusiose darbo vietose, ją dubliuojant centrinėje duomenų bazėje;
spausdinti kelių formų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo grafikus;
spausdinti atsakaitas apie dirbto ir nedirbto laiko panaudojimą;
eksportuoti parengtą informaciją į darbo užmokesčio apskaitą.

Darbo užmokesčio apskaita skirta:

Vikarina Programa Darbo Uzmokescio Apskaitavesti pirminę informaciją: darbo laiko apskaitos žiniaraštį, nedarbingumo pažymėjimus, įsakymus apie atostogų suteikimą, apyvartos ir premijų žiniaraščius ir kitą reikalingą informaciją;
savarankiškai vesti įstatymais numatytą informaciją (bazinę, minimalią algą, valandinį tarifą, minimalų gyvenimo lygį, draužiamas pajamas ir kitą informaciją), kuri tiesiogiai sąlygoja skaičiavimo rezultatus;
pagal suvestą pirminę informaciją ar automatiškai pagal darbo grafiką skaičiuoti atlyginimą;
suskaičiuoti atostoginius, išeitines ir nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus (už darbą nakties metu, šventinėmis dienomis, kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis ir panašiai), kurie skaičiuojami pagal 100 iš anksto parengtų skaičiavimo algoritmų;
išskaičiuoti iš atlyginimo visus privalomus mokesčius, gyvybės draudimą, alimentus, kreditus ir paskolas, profsąjungų mokesčius ir kitus pastovius ar vienkartinius išskaitymus;
atspausdinti darbuotojui ir buhalterijai reikalingus dokumentus: pažymas, algalapius, kasos išlaidų orderius, darbo užmokesčio paskirstymą, atsiskaitymo lapelius ir kitą informaciją;
atspausdinti planavimo skyriui reikalingus dokumentus: darbo užmokesčio paskirstymą pagal gamybos išlaidas, balanso sąskaitas, darbuotojų kategorijas, veiklos rūšis, kontraktus, ataskaitas apie vidutinį atlyginimą ir darbo laiko panaudojimą;
atspausdinti visas reikalingas pažymas ir ataskaitas “Sodrai”, statistikos departamentui, mokesčių inspekcijai, paštui bei bankui;
eksportuoti skaičiavimo rezultatus į kitas buhalterinės apskaitos sistemas: AXAPTA, NAVISION, SCALA, VISMA, į elektroninę lentelę EXCEL ir WORD;
užtikrinti mėnesio patvirtinimą ir skaičiavimo rezultatų archyvavimą, patvirtinto mėnesio atkūrimą pakartotiniam perskaičiavimui.

Personalo apskaita skirta:

Vikarina Programa Personalo Apskaitaparengti pirminę informaciją ir atspausdinti: darbo sutartį, priėmimo į darbą įsakymą, formą Sodrai, komandiruotės įsakymą, eilinių, mokymosi, neapmokamų atostogų suteikimo įsakymą, atleidimo iš darbo įsakymą ir kitokius dokumentus;
tvarkyti darbuotojo asmens kortelės informaciją, paskyrimus ir atlyginimą, kvalifikacijos kėlimą ir atostogų suteikimą, informaciją apie išsilavinimą, šeimos sudėtį ir kitą reikalingą informaciją;
tvarkyti darbuotojų specialių rūbų ir saugos priemonių kortelę;
sudaryti materialinės atsakomybės sutartis, naudoti pretendentų į darbo vietas archyvą;
spausdinti pagal užduotas sąlygas įvairius informacijos sąrašus;
spausdinti pagal užduotas sąlygas vartotojo sugeneruotas suvestines;
valdyti technologinius procesus: sukurti naujas duomenų bazes ar pašalinti jau nebereikalingas, pasirinkti spausdinimo įrenginį, spausdinimo šriftų stilius ir dydžius, slaptažodžiu apsaugoti informaciją;
eksportuoti parengtą informaciją į darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą.

* Informacija paimta iš Vikarina buhalterinės programos kūrėjų svetainės.