13. Kam naudojami sąskaitų plano sąskaitų tipai?

Kam naudojami sąskaitų plano sąskaitų tipai? Sąskaitų tipai yra naudojami kuriant korespondencijas. Sąskaitų tipuose yra tam tikrų taisyklių rinkiniai, pagal kuriuos parenkama detali sąskaitų plano sąskaita. Tvirtinant apskaitos įrašą į apskaitą, tikrinamos tvirtinamos operacijos detalės ir lyginamos su sąskaitų tipu ir pagal tipe esančią taisyklę parenkama detali sąskaitų plano sąskaita. Nepamirškite, sąskaitų tipas naudojamas korespondencijoje, todėl norėdami, kad pagal Jūsų suformuluotą taisyklę tipe būtų parenkama detali sąskaita – piriausia tas tipas turi būti pridėtas į korespondenciją. Detaliau apie korespondencijų valdymą skaitykite čia.
1. Sąskaitų tipai yra Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai. Kuriant naują tipą reikia spausti mygtuką [Naujas]. Norėdami papildyti esamą tipą – raskite jį sąraše ir atverkite. Kuriamų sąskaitų tipų skaičius neribojamas. Pagrindinė tipo kūrimo taisyklė: pasirenkama iš sąrašo sąskaitų plano sąskaita ir pridedama jai aprašyta taisyklė, kuriai esant tvirtinimo operacijoje parenkama tipe nurodyta sąskaitų plano sąskaita.
2. Atvėrę sąskaitų tipo langą pridėkite sąskaitų plano sąskaitą, kurią aprašysite lange paspaudę mygtuką [Pridėti sąskaitą] ir pasirinkite iš sąrašo reikiamą sąskaitą. Pridėję sąskaitą būtinai pažymėkite ją ir spauskite [Pridėti reikšmę].  Po sąskaita bus pridėta eilutė, kur stulpelyje esančių reikšmių pagalba galėsite parašyti taisyklę, kuriai esant bus parenkama pridėta sąskaita
Screenshot_6
3. Taisyklės formavimas.
3.1. Taisyklė formuojama pirmiausia nurodant reikšmės tipą. Reikšmės tipas – stulpelyje iš sąrašo pasirenkama reikšmė. T.y. būtent pagal čia nurodytą reikšmę apskaitos operacijos tvirtinamame dokumente bus ieškoma atitikties ir bus parenkama tipe nurodyta sąskaitų plano sąskaita. Pavyzdžiui: nurodžius prie sąskaitos 20100 reikšmės tipą atsakingas asmuo ir reikšmę – konkretus darbuotojas, tvirtinant apskaitos operaciją, kur yra nurodytas tipo reikšmėje priskirtas atsakingas asmuo ir pasirinkus korespondenciją kur nurodytas būtent šis sąskaitų tipas, bus parenkama 20100 sąskaita. Jei prie sąskaitos 20101 pridėsime kitą atsakingą asmenį, tvirtinant apskaitos operaciją kur bus nurodytas būtent tas atsakingas asmuo – bus parenkama 20101 sąskaita.
Screenshot_5
Pavyzdžiui: Papildėte sąskaitų planą naujomis sąnaudų sąskaitomis, todėl reikia papildyti sąnaudų išrinkimo tipą, kad registruojant pirkimo sąskaitas būtų parenkama reikiama sąnaudų sąskaita. Pagal žemiau pateiktą tipų aprašymą rasite, kad sąnaudų sąskaitos, naudojamos pirkimo metu, aprašomos Pirkimo savikaina 2 kl. produktams ir 6 kl. paslaugoms (Purchase Cost) tipe. Atvėrę tipą matysite, kad atitinkama sąnaudų sąskaita pirkimo metu parenkama pagal pirkimo sąskaitoje pridėto produkto grupę. Norėdami papildyti tipą, turite pirmiausia pridėti naują sąskaitų plano sąskaitą, pridėti Reikšmės tipą – šiuo atveju bus Produktas (renkant sąskaitų plano sąskaitą tvirtinimo metu, sistemoje turės būti tikrinamas produktas) ir stulpelyje Produkto grupė pasirinkite konkrečią produkto grupę (jei grupių trūksta – kaip jas kurti rasite čia). Suformuluota taisyklė reiškia, kad sąskaitų plano sąskaita bus parenkama tada, kai pirkimo detalėse bus pridėtas produktas su nurodyta produkto grupe (produkto grupė produkte nurodoma jo kūrimo metu, pirkimo metu papildomai pridėti produkto grupės jau nereikia, ji yra produkto kortelėje)
Screenshot_6
3.2. Nurodžius reikšmės tipą toliau informacija pildoma sekančiuose stulpeliuose, kur nurodoma pagal kokią reikšmės detalę bus tikrinama tvirtinama apskaitos operacija:
Reikšmė – gali būti pasirenkama konkreti Reikšmės tipo reikšmė. Pavyzdžiui: Pasirinkus reikšmės tipą Produktas, Reikšmė bus konkretus produktas iš sąrašo. Reiškia, kai tvirtinsite apskaitos operaciją kur bus nurodytas tas produktas – bus parenkama ši sąskaitų plano sąskaita. Pavyzdžiui: pasirinkus reikšmės tipą Banko sąskaita, Reikšmė bus konkrečios banko sąskaitos numeris. Reiškia kai tvirtinsite apskaitos operaciją kur bus nurodyta banko sąskaita – bus parenkama ši sąskaitų plano sąskaita.
Kodas – laukas užpildomas automatiškai nurodžius prieš tai buvusio stulpelio informaciją
Globali grupė – ši reikšmė yra globalesnė t.y. tam tikri duomenys sistemoje gali būti grupuojami pagal globalias grupes: produktai, Partneriai. Ši reikšmė pildoma tada, kai tam tikra globali grupė apjungia kelias esme panašias reikšmes. Pavyzdžiui: jei sąskaitų plane skolos pas Jus detalizuotos pagal partnerius iš ES ir ne iš ES, tada patogu tipe Pirkėjų skolos nurodžius sąskaitų plano sąskaitą Skolos iš ES pridėti reikšmės tipą Partneris ir nurodyti globalią grupę Pa-ES, analogiškai kitai sąskaitai priskirti kitas Partnerių globalias grupes. Tvirtinant pardavimo sąskaitas ir naudojant korespondenciją kur bus naudojamas šis tipas, Pirkėjų skola bus parenkama automatiškai pagal tai, kokia globali grupė Partnerio kortelėje pridėta.
Produkto grupė – jei pridedamas Reikšmės tipas Produktas – čia iš sąrašo pasirenkama konkreti produkto grupė
Screenshot_7

SVARBU: aprašydami taisykles nepamirškite, kad ta pati taisyklė tame pačiame tipe gali būti nurodyta tik vienai sąskaitų plano sąskaitai. Tačiau vienai sąskaitų plano sąskaitai galite nurodyti kelias taisykles arba pridėti kelis reikšmių tipus, pagal kuriuos turi būti parenkama konkreti sąskaita (pavyzdžiui ir pagal partnerio globalią grupę ir pagal produkto grupę).
SVARBU: kiekviena taisyklė turi būti formuojama pridedant sąskaitų plano sąskaitą iš naujo. Pavyzdžiui, norite, kad konkreti sąnaudų sąskaitą būtų parenkama kai pirkimo detalėse yra produktas X arba produktas Y, tokiu atveju kartą nurodę sąskaitų plano sąskaitą pridedate reikšmės tipą Produktas ir reikšmę Produktas X. Tada vėl spaudžiate [Pridėti sąskaitą] ir pridėję tą pačią sąskaitą Reikšmės tipas vėl nurodote Produktas, o reikšmė – Produktas Y.
SVARBU: detalės (reikšmės tipai), pagal kurias parenkama sąskaita dažniausiai būna registruojamoje operacijoje ir papildomai jos pridėti į operaciją nereikia, nebent patys kuriate naują tipą ir sugalvojate kokią nors savo tipo taisyklę, tada pasitikrinkite kokioje nors tokio tipo patvirtintoje operacijoje ar ta detalė joje yra. Pavyzdžiui: registruojant Ilgalaikio turto įsigijimą, banko sąskaitos informacijos tikrai nėra.
Keli pavyzdžiai:
Pavyzdžiui: sąnaudų parinkimui pirkimo metu naudojama Reikšmė – Produkto grupė. Registruojant pirkimą detalėse visada pridedamas produktas, o produkto kortelėje, kuriant produktą, būna nurodoma produkto grupė, tai pirkimo tvirtinimo metu produkto grupė tikrinama esanti produkto kortelėje, todėl papildomai į operaciją šios detalės pridėti nereikia.
Pavyzdžiui: registruojant pardavimo sąskaitą skola pirkėjui registruojama pagal Partnerio globalios grupės reikšmę. Į pardavimo sąskaitą visada pridedamas partneris (pirkėjas). Sąskaitos tvirtinimo metu bus tikrinama sąskaitoje nurodyto partnerio kortelėje pridėta globali grupė, todėl papildomai į operaciją šios detalės pridėti nereikia.
Pavyzdžiui: registruojant Ilgalaikio turto operacijas detali sąskaita dažniausiai parenkama pagal Ilgalaikio turto grupę, nurodytą Ilgalaikio turto kortelėje. Kadangi visos Ilgalaikio turto operacijos susiejamos su konkrečia kortele – tvirtinimo į apskaitą metu tikrinama Ilgalaikio turto kortelėje nurodyta turto grupė, todėl papildomai į operaciją šios detalės pridėti nereikia.
4. Aptarkime kelis dažniausiai sistemoje naudojamus tipus:
a) Pirkimo savikaina 2 kl. produktams ir 6 kl. paslaugoms (Purchase Cost). Tipas naudojamas Pirkimo korespondencijoje. Pagal šį tipą pirkimo sąskaitos registravimo metu parenkama Debeto sąskaita.

Screenshot_4
Pagal šį tipą matome, kad tvirtinant pirkimo sąskaita, sąskaitų plano sąskaita 2040 parenkama tik tada, kai pirkimo sąskaitoje pridėtas produktas, kurio kortelėje nurodyta produkto grupė Prekės skirtos perparduoti. 291 sąskaita parenkama tik tada, kai produkto kortelėje nurodyta produkto grupė 291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos. 6001 sąskaita – kai produkto grupė Suteiktų paslaugų savikaina ir t.t
b) Tiekėjų skolos tipas naudojamas taip pat pirkimo sąskaitų tvirtinimo metu parenkant Kredito sąskaitą.

pav 3
Šiame tipe detali Skolos sąskaita parenkama pagal Partnerio kortelės informaciją. Prie Reikšmės tipo nurodoma Partneris, o Globalios grupės kodas – pasirenkama konkreti Partnerių globali grupė. Šiuo atveju 4430 sąskaita bus parenkama kai pirkimo sąskaitoje pridėtas partneris turės globalią grupę Pa-LT arba Pa-ES arba Pa-Ne-ES. Bet jei partnerio kortelėje bus nurodyta Globali grupė KR – tvirtinimo metu jau bus parenkama sąskaita 44102 ir pan.
5. Sąskaitų tipų sąrašas. Sistemoje jau yra sukurti standartiniai sąskaitų tipai, kurie naudojami registruojant einamąsias operacijas. Pildant naujomis sąskaitomis šiuos tipus, rekomenduojame laikytis tipe esančių reikšmių parinkimu. Visada galima susikurti tipą patiems, taip kaip aprašyta aukščiau. Lentelėje pateikiame informaciją apie sistemoje esančius sąskaitų tipus, kokias sąskaitų plano sąskaitas jie parenka, kuriose korespondencijose dalyvauja,  kokios reikšmės operacijoje tai įtakoja:

Eil. Nr.Tipo pavadinimasSąskaitų plano sąskaitų grupėOperacijos, kurių korespondencijose naudojamas tipasReikšmės tipas pagal kurį parenkama sąskaita
1Ateinančių laikotarpių pajamos/sąnaudos6xxxAteinančių laikotarpių sąnaudų/pajamų registravimas, nurašymas. Pirkimo sąskaita, Pardavimo sąskaita, Buhalterinė pažymaProduktas su atitinkama produkto grupe
2 Atsargos20xxxAtsargų vidinės operacijos: nurašymas, perkėlimas, inventorizacijos fiksavimas ir kt.Produktas su atitinkama produkto grupe
3Auto nuoma6xxxRegistruojamos auto nuomos sąnaudos: pirkimai, buhalterinės pažymosProduktas su atitinkama produkto grupe
4Banko sąskaitos (Bank accounts)271xxbanko mokėjimai banko sąskaitoje: pinigų išmokėjimai, pinigų gavimaiBanko sąskaita su atitinkama banko sąskaita
5Būsimų laikotarpių sąnaudos6xxxRegistruojamos būsimų laikotarpių sąnaudos: pirkimai, buhalterinės pažymosProduktas su konkrečiu produktu
6DU_DB_SAL_DEB6xxxDarbo užmokesčio siuntimui į apskaitai registruoti: debeto pusėPriskaitymo/atskaitymo konkreti globali grupė
7DU_KR_SAL_CR44xxDarbo užmokesčio siuntimui į apskaitai registruoti: kredito pusėPriskaitymo/atskaitymo konkreti globali grupė
8Gautas avansas44xxxAvansiniai pinigų gavimai: pinigų gavimai, buhalterinės pažymosPartneris su konkrečia globalia grupe
9 Gautinas PVM 2 kl. (Receivable VAT24xxxPardavimo sąskaitosMokestis su konkrečiu mokesčio tarifu
10IT įsigyjimo vertė 1 kl. (Capital asset acquisition)1xxxIlgalaikio turto įsigijimas , vertės keitimas, nurašymasTurto grupė su konkrečia turto grupe
11IT nusidėvėjimas 6kl6xxxIlgalaikio turto nusidėvėjimas, nurašymasTurto grupė su grupuojančia turto grupe
12IT pardavimas 2kl (CA Sale) 2xxxIlgalaikio turto pardavimas, registruojant turtą 2xxx klasėjeTurto grupė su konkrečia turto grupe
13IT perkainojimas 1 kl. (CA Revaluation)1xxx9Ilgalaikio turto perkainojimas, registruojant turto nuvertėjimąTurto grupė su konkrečia turto grupe
14IT perkainojimo nusidevejimas1xxx8Ilgalaikio turto perkainojimo nusidėvėjimas, registruojant perkainojimo nusidėvėjimąTurto grupė su konkrečia turto grupe
15IT Vertės didinimas 1 kl.1xxxIlgalaikio turto vertės didinimas papildomai pagerinus turto savybesTurto grupė su konkrečia turto grupe
16Kasos272xxxKasos mokėjiami kasoje: kasos pajamų orderis, kasos išlaidų orderisKasa su konkrečia kasa iš sąrašo
17Kitos sukauptos sąnaudos 6xxxRegistruojant pirkimus, buhaterines pažymasProduktas su konkrečiu produktu
18Likučių įkėlimasVisosLikučių kėlimui, buhalterinėms pažymomsVisos DK sąskaitos, kur reikšmės tipas Skolos sąskaita - konkreti sąskaitų plano sąskaita
19Mokėtinas PVM 4 kl. (Payable VAT)449xxxPirkimo sąskaitosMokestis su konkrečiu mokesčio tarifu
20Palūkanų įsipareigojimas68xxPirkimo sąskaitosProduktas su konkrečiu produktu
21Palūkanų pajamos58xxPardavimo sąskaitosProduktas su atitinkama produkto grupe
22PARD_pajamos50xxxPardavimo sąskaitosProduktas su atitinkama produkto grupe
23Paskola44xxxPinigų gavimai, pirkimo sąskaitosPartneris su konkrečia globalia grupe
24Pirkėjų skolos24xxxPardavimo sąskaitos, pinigų gavimaiPartneris su konkrečia globalia grupe
25Pirkimo savikaina 2 kl. produktams ir 6 kl. paslaugoms (Purchase Cost)20xxx arba 6xxxPirkimo sąskaitosProduktas su atitinkama produkto grupe
26Sukauptos gautinos pajamos58xxxPardavimo sąskaitosProduktas su konkrečiu produktu
27Sukauptos sąnaudos - draudimas6xxxPirkimo sąskaitos, Buhalterinės pažymosProduktas su atitinkama produkto grupe
28Sukauptos sąnaudos - nuoma6xxxPirkimo sąskaitos, Buhalterinės pažymosProduktas su atitinkama produkto grupe
29Sukauptos sąnaudos - palūkanos6xxxPirkimo sąskaitos, Buhalterinės pažymosProduktas su atitinkama produkto grupe
30Tiekėjų skolos44xxxPirkimo sąskaitos, pinigų išmokėjimaiPartneris su konkrečia globalia grupe

Dar daugiau informacijos apie sąskaitų tipus, sąskaitų planą rasite čia.