Kaip pradėti?

Kaip pradėti darbą su BSS Buhalterija?
Sklandžiam darbui su sistema, pirmiausia rekomenduojame susikelti apskaitos likučius. Žemiau pateikiame tam reikalingas instrukcijas, kuriose rasite išsamų aprašymą apie tai ką būtina atlikti sistemoje prieš keliant atitinkamus likučius, bei likučių kėlimo rankiniu ar importo būdu aprašymus ir kaip pasitikrinti įkeltus likučius.
BSS apskaitos valdymo programa unikali tuo, kad norint registruoti pirminius apskaitos dokumentus (pirkimus, pardavimus ir kt.) darbuotojui nėra reikalingos apskaitos žinios. Visas apskaitos taisykles sistemoje konfigūruoja buhalteris ekspertas. Apie apskaitos taisyklių veikimo principus skaitykite čia.
BSS apskaitos valdymo sistemoje yra integruotas rekomenduojamasis sąskaitų planas (Apskaita -> sąskaitų planas). Visos likučių kėlimo detalios sąskaitų plano sąskaitos yra sukonfigūruotos pagal sistemoje esantį sąskaitų planą. Jeigu Jūsų įmonės sąskaitų planas yra detalesnis ar kitoks nei rekomenduojamas, prieš keliant bet kokius likučius, būtina pasipildyti sistemoje esantį sąskaitų planą arba jį suimportuoti iš exel failo. Atlikus sąskaitų plano koregavimus būtina pakoreguoti ir sąskaitų tipus (apskaitos išrinkimo taisykles). Šią konfigūraciją turėtų atlikti buhalteris ekspertas susipažinęs su aukščiau pastraipoje minimomis apskaitos konfigūravimo taisyklėmis. Apie sąskaitų plano ir apskaitos taisyklių konfigūravimą skaitykite 1 punkte.
2 punkte pateikiamas aprašymas apie tai, kaip sistemoje suimportuoti partnerius. Partneriai reikalingi skolų likučių kėlimui. Taip pat, jei partnerių turite daug,  rekomenduojame suimportuoti partnerių korteles su pilna partnerio informacija (adresu, banko sąskaita ir pan.). Tada galėsite juos naudoti einamųjų operacijų registravimui (pirkimams, pardavimams ir pan.)
3 punkte rasite informaciją kaip į sistemą sukelti Jūsų įmonės skolas tiekėjams ir klientų skolas Jums. Taip pat – kaip sistemoje suimportuoti partnerius ar sukurti juos rankiniu būdu, jei nesuimportavote jų taip kaip aprašyta 2 punkte.
4 punkte pateikiamas aprašymas kaip į sistemą įkelti sandėlio (prekių) likučius. Kaip susikurti sandėlio vietas, atsakingus asmenis, suimportuoti arba susikurti rankiniu būdu produktus, kurie reikalingi likučių kėlimo metu.
5 punkte aprašyta kaip į sistemą įkelti Ilgalaikio turto korteles, ilgalaikio turto įsigijimo savikainos vertę, nusidėvėjimą. Taip pat rasite kaip sukurti Ilgalaikio turto vietas.
6 punkte pateikiamas aprašymas kaip įkelti Jūsų įmonės skolą atsakingam asmeniui arba atsakingo asmens skolą Jūsų įmonei. Kaip susikurti atskaitingą asmenį prieš tai sukuriant darbuotojo kortelę.
7 punkte būsite supažindinti su banko sąskaitų/kasų likučių kėlimu. Taip pat sužinosite kaip susikurti naują banko sąskaitą ar kasą, nustatyti apskaitos išrinkimo taisykles, kad tvirtinant mokėjimus būtų parenkama detali bankinę sąskaitų plano sąskaita.
8 punkte aprašyta kaip į sistemą susikelti likusius didžiosios knygos likučius (pajamas, sąnaudas ir pan.)

Atkreipkite dėmesį, kad visi likučiai keliami naudojant tarpinę 9999 likučių kėlimo sąskaitą. Nepamirškite, kad likučiai teisingai sukelti bus tada, kai likučių kėlimo datai 9999 sąskaitų plano sąskaitos likučio nebus
1. Sąskaitų plano koregavimas/importas.Tipų koregavimas/papildymas.  Detaliau apie tai…
2. Partnerių importas. Detaliau apie tai...
3. Skolų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
4. Sandėlio likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
5. Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
6. Atskaitingų asmenų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
7. Banko sąskaitų/kasų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …
8. Kitų didžiosios knygos sąskaitų likučių kėlimas. Detaliau apie tai …

Kaip pradėti darbą su BSS Personalas ir atlyginimai?

Prieš pradedant dirbti su Atlyginimai ir personalas moduliu: registruoti sistemoje darbo sutartis, personalo operacijas, tabelius, žiniaraščius, skaičiuoti darbo užmokestį ir t.t., sistemoje būtinai reikia sukurti padalinius, pareigybes bei užpildyti darbuotojo informaciją darbuotojo kortelėje. Sukurti darbo sutartis. Taip pat būtina suvesti tam tikrus duomenis apie darbuotoją, kad pirmus darbo su sistema mėnesius būtų parenkamas teisingas darbuotojo VDU  (kol su sistema neišdirbsite pirmųjų trijų mėnesių – sistemoje nebus duomenų, pagal kuriuos būtų galima išskaičiuoti VDU).
1 punkte aprašoma kaip sistemoje susikurti reikiamus padalinius. Vėliau padaliniai naudojami sudarant darbo sutartis, pildant kitus su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusius dokumentus.
2 punkte pateikiama informacija apie tai, kaip sistemoje susikurti reikiamas Jūsų įmonei pareigybes.
3 punkte rasite informaciją apie tai, kaip sistemoje susikurti darbuotojo kortelę, kuriuos laukus būtina užpildyti, kad galėtumėte skaičiuoti jam darbo užmokestį.
4 punkte pateiktas aprašymas kaip teisingai užregistruoti darbo sutartį. Darbo sutartis taip pat būtina susivesti darbo su sistema pražioje.
5 punkte yra instrukcija kaip į sistemą įkelti darbuotojo VDU, kuris naudojamas pirmus tris mėnesius skaičiuojant darbuotojui atostoginius ir pan.
6 punkte aprašoma kaip tinkamai sukurti periodinius mokėjimus, jei tokių darbuotojas turi.
7 punkte rasite kaip suvesti arba suimportuoti atostogų ir stažo likučius.
1 punktas pildomas rankiniu būdu vedant duomenis į sistemą. 2 – 7 punktuose esanti informacija gali būti importuojama iš excel failo arba kuriama rankiniu būdu. 3-7 punktui užpildomas vienas excel importo failas ir jame esantys duomenys importuojami per atitinkamų modulių importo laukus. Importuojant šį failą kartu galima suimportuoti ir naudotojus, taigi jų nebereiks kurti atskirai. Detaliau kaip tai atlikti rasite čia Tuos pačius duomenis galima kurti rankiniu būdu arba importuoti atskirais failais (t.y. skaidyti dalimis). Žemiau pateikiamas aprašymas kaip duomenis suvesti rankiniu būdu arba kaip suimportuoti pildant atskirus excel failus kiekvienai sričiai.

1. Padalinių kūrimas. Detaliau apie tai…
2. Pareigybės kūrimas arba importavimas. Detaliau apie tai…
3. Darbuotojo kortelės kūrimas arba importavimas. Detaliau apie tai… 
4. Darbo sutarties registravimas arba sutarčių importavimas. Detaliau apie tai… 
5. Darbuotojo VDU suvedimas arba importavimas. Detaliau apie tai… 
6. Periodinių mokėjimų importas. Detaliau apie tai…
7. Atostogų likučių ir darbo stažo įvedimas arba importas. Detaliau apie tai…
Prieš pradedant registruoti Darbo užmokesčio sumas į apskaitą, būtina atlikti sistemoje esančių priskaitymų ir Sąskaitų plano detalių sąskaitų susiejimą su apskaita. Pirminį susiejimą atliks Jus konsultuojantis BSS darbuotojas, tik prieš tai jam turite pateikti užpildytą failą, kurį rasite čia.

Kaip pradėti darbą su BSS Prekybos valdymas?
Prieš pradedant darbą BSS sistemoje su kasos aparatu – pirmiausia būtina sukonfigūruoti kasą BSS sistemoje ir sukurti Kasos vartotoją. Šią konfigūraciją gali atlikti sistemos vartotojas turintis superadministratoriaus teises.
1. Kasos konfigūracija prieš pradedant darbą su kasos aparatu. Detaliau apie tai…
2. Kasos vartotojo sukūrimas. Detaliau apie tai…